Regulamin


Serwis www.kolecki.com prowadzony jest przez Foto Studio Kołecki spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-816), ul. Ratajczaka 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 452292, NIP 783-169-73-61 Regon 302369042 (dalej Sprzedawca).
Słowniczek:

Serwis - serwis internetowy www.kolecki.comprowadzony przez Sprzedawcę.

Klient Serwisu – konsument i nie będący konsumentem korzystający z serwisu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rejestracji, składania zamówień na produkty i usługi dostępne w serwisie, odpłatności i dostarczania zamówionych produktów i usług oraz anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania reklamacji.

 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz dostęp do konta poczty elektronicznej.

 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązuje się do powstrzymania od ingerowania w treść serwisu oraz jego prawidłowe działanie. Zabronione  jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności do naruszania dóbr osobistych osób trzecich, prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z materiałami pornograficznymi, propagującymi przemoc, obrażających uczucia osób trzecich. W przypadku zamówień na produktu i usługi  zawierające ww. treści Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.

 4. Sprzedawca w stosowaniu i przestrzeganiu prawa autorskiego opiera się wyłącznie na oświadczeniu Klienta. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do wszystkich przekazanych Sprzedawcy materiałów posiadających cechy utworu w świetle prawa autorskiego.§ 2. Rejestracja w Serwisie


 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 2. Zamówienia na towary i usługi dostępne w Serwisie może dokonać Klient zarejestrowany w Serwisie oraz Klient niezarejestrowany w Serwisie.

 3. Rejestracji w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w serwisie podając adres poczty elektronicznej (e-mail) imię i nazwisko, zaakceptować regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia do formularza rejestracyjnego danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Klient niezarejestrowany w Serwisie przy każdoczesnym składaniu zamówień jest zobowiązany do podania danych umożliwiających realizację zamówienia. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia do formularza danych zgodnych ze stanem faktycznym

 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia i realizacji umów z Klientem. Klient może odmówić podania swoich danych osobowych, jednakże może to uniemożliwić zawarcie i realizację umowy za pośrednictwem Serwisu.

 6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (T. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).§ 3. Korzystanie z serwisu


 1. Serwis jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wywołanymi działaniami osób trzecich lub spowodowane siłą wyższą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia Serwisu na czas potrzebny do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe z niezgodnością Serwisu z urządzeniami i oprogramowaniem Klienta. Indywidualna konfiguracja urządzenia o którym mowa powyżej może powodować różnice pomiędzy wizualizacją usługi i produktu zamówionego przez Klienta z rzeczywistym wyglądem.

 3. Ceny usług i towarów dostępnych z Serwisie są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w Serwisie po skompletowaniu zamówienia oraz dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu doręczenia.

 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje w Serwisie wyboru produktów i usług będących przedmiotem zamówienia. Opis produktów i usług zawiera szczegółowe informacje o produktach i usługach.

 5. Zamawiając usługę wykonania odbitek Klient ma możliwość wyboru formatu odbitki, typu powierzchni, typu dopasowania oraz typu obramowania zdjęcia. Szczegółowy cennik odbitek znajduje się w Serwisie w zakładce Cennik.

 6. Zamawiając usługę retuszu zdjęć Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza retuszu w sposób jednoznaczny i komunikatywny w stopniu umożliwiającym Sprzedawcy realizację zamówienia zgodnie z wolą Klienta.

 7. Klient może dokonać płatności za usługi i towary nabyte w Serwisie za pośrednictwem przelewów bankowych (Bank Wire) lub za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (transferuj.pl).

 8. Zamówienia złożone do godziny 16.45 dnia roboczego są realizowane i wysyłane lub przygotowane do odbioru osobistego w najbliższy dzień roboczy.

 9. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu doręczania zamówionych produktów i usług za pośrednictwem InPost - paczkomaty, Poczty Polskiej oraz przesyłki kurierskiej.§ 4. Rękojmia i gwarancja


 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne świadczonych usług i dostarczonych produktów.

 2. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub dostarczając do siedziby Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji i dowodem nabycia.

 3. Do rozpatrzenia reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Produkty dostępne w Serwisie mogą być objęte gwarancją producenta i dystrybutora. Dokumentem potwierdzającym udzielenie ww. gwarancji będzie wówczas dokument gwarancji wystawiony przez producenta lub dystrybutora i dołączony do dostarczonych produktów. Sprzedawca nie udziela gwarancji i jest tylko pośrednikiem przekazującym gwarancje producenta lub dystrybutora ostatecznemu użytkownikowi. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/§ 5. Anulowanie zamówienia


 1. Anulowanie przez Konsumenta zamówienia na usługę jest dopuszczalne przed rozpoczęciem jej realizacji. Anulowanie zamówienia na towary może zostać anulowane przez Konsumenta do momentu przekazania przez Sprzedawcę towarów doręczycielowi.

 2. W celu anulowania zamówienia Konsument zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą telefonicznie (61 852 99 21) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (kolecki@kolecki.pl ).

 

 

 wyciąg z przepisów Kodeksu cywilnego (Dział II. Rękojmia za wady)

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,9,9,204,83250,20150115,ustawa-z-dnia-23041964-r-kodeks-cywilny1.html